Licencje zawodnicze PZN

Informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę uzyskania licencji zawodniczych dla naszych narciarzy. Dla chętnych, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi poniżej.

Należy wypełnić wniosek o przyznanie licencji i złożyć go w ręce Pani Beaty.

https://www.pzn.pl/uploaded_images/1579263738_1578565270-zawodnik.pdf

Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć :
a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo – lekarskiego. W przypadku dzieci młodszych niż ur. 2008 r. wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego z informacją, iż nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach sportowych.
b) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego w przypadku osoby niepełnoletniej,
c) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego oraz przepisów FIS,
d) potwierdzenie przynależności do danego klubu sportowego,
e) aktualne zdjęcie,
f) kserokopię opłaty licencyjnej w wys. 30,00 zł.

na nr konta bankowego: 92 8591 0007 0021 0051 7915 0001

Opublikowany Bez kategorii.

Dodaj komentarz