KIM JESTEŚMY?

Fundacja BEAR została powołana do życia 28 maja 2018 roku, a z dniem 19 czerwca  2018 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000737030.

Ideą utworzenia Fundacji była profesjonalna szkółka narciarska, której celem jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa zjazdowego, ale też rodzinnego uczestnictwa w uprawianiu sportu i aktywnym wypoczynku.

SALA TRENINGOWA – „TRENING SUCHY”

Dzięki dotacji wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt sportowy, którego nie ma w ogólnodostępnych siłowniach na terenie na którym powstała fundacja. „Trening suchy”

WYJAZDY PLENEROWE POŁĄCZONE Z TRENINGIEM

Fundacja organizuje też wyjazdy plenerowe dla dzieci, młodzieży i rodzin. Podczas wyjazdów prowadzone są treningi, które polegają na ćwiczeniach z wykorzystaniem natury.

TRENINGI NA ŚNIEGU, WYJAZDY NA ZAWODY

W sezonie zimowym organizowane są wyjazdy na narty dla dzieci, młodzieży i rodzin podczas których prowadzona jest nauka jady na nartach z podziałem na grupy wiekowe.

SALA TRENINGOWA

Zobacz jaki sprzęt posiadamy na
Sali treningowej.

CELE FUNDACJI

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa;
 • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i  młodzieży;
 • zapobieganie powstawaniu patologii poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu talentów oraz realizacji celów związanych ze sportem;
 • propagowanie zdrowego trybu życia przez aktywne formy wypoczynku;
 • tworzenie warunków do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów zimowych;
 • rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych, oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • popularyzacja zasad tzw. Fair Play;
 • promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia;
 • organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy poprzez organizację obozów (np. sportowych obozów zimowych i letnich), rajdów, konkursów, turniejów itp.;
 • organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i krajoznawczych, obozów, kolonii, wycieczek (np. rowerowych) oraz innych form turystyki i rekreacji oraz wypoczynku;
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
 • udostępnianie oraz organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wszelkich form zajęć, w tym sportowych, organizowanych przez Fundację np. organizowanie treningów ,,suchych’’ w Sali treningowej, wyjazdów plenerowych połączonych z treningami, treningów na śniegu;
 • prowadzenie i utrzymywanie siłowni;
 • organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych;
 • organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;